ANSVAR GENOM HELA KEDJAN
Ansvarsfulla partners är nyckeln

Kunder och konsumenter ska känna sig trygga med att Greenfood använder råvaror som är producerade med omtanke om både miljö och människa. 

Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för hållbar utveckling i alla delar av värdekedjan. Greenfood skapar nära samarbete och långsiktiga relationer med leverantörer som delar våra värderingar och har samsyn i frågor om affärsetik och arbetsförhållanden, men också klimatpåverkan, biologisk mångfald och andra miljöaspekter.

Vår uppförandekod är grunden i vårt samarbete. Den visar tydligt det sociala och miljömässiga ansvar vi förväntar oss av våra leverantörer. Uppförandekoden går i linje med BSCI (Business Social Compliance Initiative), som är ett europeiskt initiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållande i den globala leverantörskedjan. BSCI baseras på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Vi arbetar systematisk för att säkerställa att uppförandekoden följs. Greenfood gör egna revisioner och vid behov granskas våra leverantörer även genom oberoende tredjepartsrevisioner.