Vad vi gör
Koncernen
Investerare

Green convenience today
for a greener tomorrow

Detta är vår vägledande princip. Det ligger i vårt namn: green food. För oss är det inte svårare än så. Allt vi står för och allt vi gör är beroende av en frisk planet, och en frisk planet är helt beroende av oss. Våra beslut bör leda till ett mer hållbart samhälle – inte för att vi tvingas till det av regler och förväntningar, utan för att vi tycker det är viktigt att bidra till en bättre värld.

Vi förstår att det är en komplicerad uppgift som kräver ett strukturerat tillvägagångssätt. För att förverkliga det arbetar vi efter FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Bland dessa mål har vi valt ut tre, som vi tror vi kan bidra mest till.

Ingen hunger

Vår

mat

God och hälsosam mat för alla

Detta är enkelt – för att mätta en växande befolkning och bekämpa klimatförändringarna måste vi minska köttintaget och öka konsumtionen av vegetabiliska livsmedel.

All vår mat ska naturligtvis vara säker – vi tillämpar erkända certifieringar såsom Global GAP-, BRC Food- och ISO FSSC 22000 i vår leveranskedja samt i vår egen livsmedelsförädling. All vår mat ska naturligtvis vara näringsrik – våra produkter utvecklas i enlighet med gällande kostriktlinjer och vi undviker onödiga och ifrågasatta ingredienser som transfetter. Men det som verkligen driver oss är att göra maten attraktiv och tillgänglig. På så sätt kan vi hjälpa fler människor att äta och leva hälsosammare i hemmet och vi kan också göra näringsrik mat mer lättillgänglig i andra länder, där den kanske är dyr eller svår att få tag på.

Hållbar konsumtion och produktion

Vår

planet

Produktion inom planetens gränser

När vi framställer mat använder vi och gör intrång på naturens resurser. Och det gör vi inte enbart under odling, utan även vid förädlingen, transporten, emballeringen och avfallshanteringen. Allt räknas. Vårt långsiktiga mål är att göra Greenfood koldioxidneutralt och att tillverka maten på naturens premisser, men det återstår mycket att göra på det här området.

Vi arbetar för att minska vårt koldioxidavtryck genom att öka volymen av förnybar elektricitet i vår egen verksamhet, övergå till klimatvänligare transporter samt minska och ersätta förpackningsmaterial med hållbarare alternativ. Vi vill också minska matavfallet, som är ett enormt problem i hela branschen. Här arbetar vi holistiskt och tar oss an utmaningen i partnerskap med leverantörer, åkerier och kunder. Våra prioriteringar är bättre planering, bevarande och innovation.

En del av de produkter vi säljer växer där vatten är en bristvara, där mångfalden minskar eller där landet avskogas. Men istället för att sluta sälja dessa produkter vill vi vara delaktiga i den process som gör dem mer hållbara. Det gör vi genom att införa restriktioner för användningen av exempelvis kemiska bekämpningsmedel och antibiotika, välja certifierade produkter och ta upp frågan i lokala och internationella forum.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Våra

människor

Omsorgsfull och tillförlitlig anställning

Vår verksamhet påverkas mycket av de människor vi arbetar med, och i Greenfood-koncernen sysselsätter vi omkring 1 300 personer på våra 26 tillverkningsföretag runt om i Europa. Vi tror att människor mår bra när de får vara delaktiga i besluten och när de kan påverka sitt arbete, och därför har vi delegerat mycket ansvar till varje företag, även HR. Det innebär att arbetsförhållandena kan variera mycket, men att vi alla erkänner att människorna är vår viktigaste resurs. Alla företag drivs av en mission om att skapa en rolig, säker och hälsosam arbetsplats, fri från diskriminering och trakasserier.

Hos våra leverantörer runt om i världen jobbar det ännu fler människor. I många av dessa länder är det fattiga människor som arbetar inom livsmedelsproduktionen och arbetet kan vara hårt och fysiskt krävande – i lagerlokalerna, på förädlingsfabrikerna och på åkrarna. Vi är stolta över att hjälpa så många av dem att få ett bra arbete och en anständig inkomst, samtidigt som vi är medvetna om att många av dem befinner sig i en vansklig situation och att de är beroende av sin arbetsgivares välvilja. För att minska risken för brott mot de mänskliga rättigheterna och garantera goda arbetsvillkor i vår leveranskedja, kräver vi att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod. Vi arbetar med det globala nätverket amfori BSCI för att identifiera högriskleverantörer och för att utföra sociala revisioner, och senast år 2020 ska mer än två tredjedelar av våra leverantörer vara socialt certifierade genom Global GRASP (eller motsvarande). Om vi upptäcker någon form av misskötsel, arbetar vi först tillsammans med leverantören för att ta fram en åtgärdsplan, men om det saknas vilja eller om framstegen uteblir säger vi upp avtalet.

 

VÅRT SÄTT ATT GÖRA AFFÄRER

 

RÄTTVIST, ÖPPET OCH TILLFÖRLITLIGT

I själ och hjärta är vi ett svenskt företag, och vi tycker om att vara ”lagom” och rättvisa. Och att behandlas på det sättet. Därför strävar vi efter att vara ärliga och öppna i all vår kommunikation, antingen det handlar om marknadsföring, leverantörsavtal, kundåtaganden eller i vår kontakt med myndigheterna. Du bör veta vad du kan förvänta dig av oss, och om du känner något som helst tvivel ska du kontakta oss.

Men vi är inte naiva. Vi arbetar i delar av världen där förhållandena kan vara komplexa, där intressekonflikter råder och myndigheterna är korrupta. Därför har vi infört ett koncernövergripande visselblåsarsystem, en antikorruptionspolicy, regelbunden utbildning i affärsetik, en uppförandekod och utför leverantörsrevisioner. På så sätt försöker vi minimera risken för att vi eller våra motparter förs bakom ljuset.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i våra hållbarhetsrapporter. De sammanställs årsvis och är ett av våra sätt att kommunicera kring hur koncernens arbete med hållbarhet bedrivs och utvecklas.

2020 Hållbarhetsrapport Svenska
2020 Sustainability report English
2020 Rapport sur la durabilité Française
2020 Nachhaltigkeitsbericht Deutsch 

2019 Hållbarhetsrapport
2018 Hållbarhetsrapport

Greenfood Supplier Code of Conduct (english only)